Legénység "A"

Áchim Mátyás

 
t. tds. — gazdálkodó, Békéscsaba. 
A világháború kitörésekor Békéscsabára vonult be ,a 101-ik gy. ezredhez háborús katonai szolgálatra. Rövid kiképzés után az orosz harctérre került, majd az olasz hadszintérre vezényelték, ahol végigküzdötte a háborút. Egyízben sebesült. 
Kitüntetései: OB, OHj. 

Adamik János

 
I. o. számv. őrm. — ny. posta és táv. s.ellenőr, Békéscsaba. 
1898-ban Fehértemplomban kezdte meg tényleges katonai szolerálatát a 101-ik gy. ezred kötelékében. Majd 
Wienben 
továbbszolgált mint szolgálatvezető őrm. Mint ilyen, 36-szor teljesített szolgálatot Burgőrségen. 1912-ben 
mint 
I. o. számv. őrm. szerelt le, mikor is, mint igazolványos altiszt, a m. kir. postához került. 
Kitüntetései: K.e.é.K., XII.F.J., 01898., OSz.F.A. 

Dr. Adamkovits Ágost

 
t. zls. — ügyvéd, Tótkomlós. 
1916 májusában vonult be mint e. é. ö. ezredünkhöz és Neuhausban végezte el a t. t. iskolát. A front mögötti kiképzőcsoporttól önként vonult be a Tatárszorosnál küzdő ezredhez. Ennek kötelékében végigküzdötte a tatárszorosi harcokat, valamint a Perhács (vitéz Botond) féle vállalkozásokat a Bukovina-i előnyomulás alkalmával, valamint a Komarestie-Szlobodziai és a két Czardaki ütközetet. Ugy a hadapródj. őrmesteri, mint a zászlósi rendfokozatot is az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásának elismeréseképen nyerte elHárom havi tanulmányi szabadság után újra a harctérre vonult és mint a 3. vadászszakasz parancsnoka, végigküzdötte az 1918-iki olasz harctéri küzdelmeket a háború végéig. 
Kitüntetései: Ol., OHj. 

Andó János

 
t. szkv. — gazdálkodó, Békéscsaba. 
1915 januárjában kezdte meg háborús katonai szolgálatát. Békéscsabán nyert kiképzése után 
X. menettel, május 19-én az orosz frontra került, ahol 1916 január l-ig résztvett az ottani összes harcokban, amikor az olasz harctérre vonult. Később a Bukovina-i hadszintéren bátor magatartásáért megkapta a nagy ezüst vitézségi érmet is. Komarestinél egy gépfegyvert és 11 oroszt ejtett foglyul. 1918 május 16-án ismét visszakerült az olasz frontra, majd szeptember 16-án szabadságot kapott. Ekkor tört ki a forradalom. 
Harctéri szolgálata 43 hónap. 
Kitüntetései: Ol., OB, OHj. 

Antalfy Árpád

 
százados, Szeged. 
A Temesvár-i hadapródiskola elvégzése után 1914 október 15-én mint zászlós a 101-ik gy. ezredben nyert beosztást. 1914 decemberében az orosz harctérre vonult és résztvett az összes Kárpát-i harcokban, mikor is 1915 márciusában megbetegszik és kórházi ápolás alá kerül. Felgyógyulása után rövid ideig a pót-zlj.-nál teljesít szolgálatot, majd 1915 júliusában az orosz hadszíntéren küzdő ezredhez vonul be és 1917 április végén bekövetkezett megbetegedéséig résztvett az ezrednek úgy az orosz, mint később az olasz hadszíntéren lezajlott összes harcaiban. Felgyógyulása után a Neuhausban állomásozó pót-zlj.-nál teljesített szolgálat után 1917 november 20-án újra az északi harctéren, majd később az olasz hadszíntéren küzd az ezred kötelékében. Résztvesz valamennyi ütközetben 1918 szeptember közepéig, mikor is megbetegedvén újra kórházi ápolásra szorul. Az összeomlás szabadsága alatt éri. 
Harctéri szolgálata 33 hónap. 
Kitüntetései: ^2., •£<> OS, OH. 

Antal János

 
t. szkv. — fűszerkereskedő, Szeged. 
1907-ben vonult be tényleges katonai szolgálattételre Wienbe a 101. gy. e.-hez. 1909-ben szerelt le mint tizedes. 1913-ban Nagyváradon résztvett egy fegyvergyakorlaton. A világháború kitörésekor júl. 27-én Békéscsabára vonult be háborús katonai szolgálatra, ahonnan augusztus hóban az orosz harctérre került. Itt résztvett az ezred ütközeteiben 1915 áprilisáig, amikor a 90. német utászcsapathoz vezényelték. 1917 augusztusában a Neuhausban állomásozó pótzászlóaljhoz vonult be, majd Nagyváradon teljesített kiképző szolgálatot az összeomlásig. Szegeden 1919 márciusáig a nemzetőrség kötelékében teljesített szolgálatot. Harctéri szolgálata 36 hónap. Kitüntetései: V.é.K, ©, OHj. 

Ágoston József

 
t. gyal. — vendéglős, Endrőd. 
1910-ben kéthavi kiképzésben részesült a 101. gy. e.-nél Békéscsabán. A Balkán-i mozgósítás idején, 1912/13-ban 6 hónapig szolgált az ezredben. A világháború kitörésekor a szerb harctérre vonult, majd a Doberdo-i frantszakaszon küzdött félévig. 1915-ben újra a szerb és az olasz harctéren, majd a román fronton küzdött. Végül a 133-ik gy. e. kötelékében az olasz fronton küzdött az összeomlásig. 
Kitüntetései: 1912/13.j.e.K., ^j., OHj. Testvére: t Ágoston Lajos a 3-as huszároknál szolgált mint tzds. Az orosz harctéren 1915-ben hősihalált halt. 

 

Andrejkovics Dániel

 
t. gyal. — kereskedő, Békéscsaba. 
1915 május 15-én vonult be háborús katonai szolgálatra. Békéscsabán és Budweisban nyert kiképzés után 
XIII. menettel az orosz frontra került. Ott küzdött 1915 júl. 27-től szept.-ig, amikor Novo
Alexinecnél hadifogságba esett. 33 hónapi viszontagság után 1918 áprilisában tért haza. Rövid szabadság után mint ruhafelvételező teljesített szolgálatot. Az öszszeomlás után a Hadügyminisztériumba, a fegyverszüneti bizottsághoz osztották be szolgálatra. 1920-ban a nemzeti hadseregben szolgált Sopronban. 
Édesatyja: Andrejkovics Dániel, mint 101-es, valamint fivérei: József és Sándor szintén résztvettek a világháborúban. 

Ailer András

 
t. gyal. — téglagyáros, Gyoma. 
1904-ben két hónapig teljesített katonai szolgálatot Békéscsabán a 101. gy. e.-ben és 3 hadgyakorlaton vett részt. A világháború kitörésekor ugyancsak Békéscsabára vonult be háborús katonai szolgálatra. 1915-ben Neuhausban a pótzlj.-nál teljesített szolgálatot. 1916 márciusában felmentették katonai szolgálat alól. 
Öccse: f Dániel mint 4-es honvédaltiszt küzdötte végig a világháborút. 
Sógora: Braun Mihály a 101. gy. e. kötelékében előbb az egészségügyi csapatnál, később a fronton teljesített szolgálatot. 

 

Ambrózy József

 
npf. fhdgy. — áll. el. isk. 
ig., 
Békéscsaba. 
1915 febr. 15-én vonult be a 101. gy. e.hez. A t. t. iskolát Nagyváradon végezte el. 
XVII. menetalakulattal az orosz harctérre vonult, hol 1915 
dec. 
5—1916 jan. 16-ig résztvett az ezred harcaiban. Megbetegedvén kórházba került, majd felgyógyulása után a pótzlj.-hoz, innen pedig az olasz hadszintéren nyert beosztást. Résztvett a Déltiroli hadműveletekben, majd pedig a Tatárhágó-i küzdelmekben, hol 1916 szeptemberében megbetegedett. Felgyógyulása után a pótzlj-nál, később pedig az összeomlásig Erdélyben, KeletGaliciában és Lengyelországban teljesített szolgálatot. 

Antal Pál

 
t. fhdgy. — oki. gazda, Tótkomlós. 
1913-ban vonult be ezredünkhöz, mint e.é.ö. s így a háború kitörése tényleges katonai szolgálatban találja. Ezredével előbb a szerb harctérre kerül, hol a Cigány-szigeten a 4/101. századdal esik át a tűzkeresztségen. Innen az orosz hadszintérre vonul és 1915 március hó 2-ig résztvesz az ezred valamennyi ütközetében. Ekkor, megbetegedvén, kórházba kerül, felgyógyulása után előbb a pótzlj.-hoz, majd onnan 1915 okt. közepén újra az orosz hadszintéren küzd 1916 februárig, mikor is mint létszámfeletti, a pótzászlóaljhoz kerül. 1916 májusában előbb az olasz, majd az orosz harctérre vonul és végig küzdi a Tatár-szorosnál lezajlott harcokat, majd mint létszámfeletti a pótzászlóaljhoz kerül, hol az altiszti iskolában teljesít kiképző szolgálatot. 1918 májusában a Szaploncai kiképzőcsoportnál nyert beosztást, majd 3 havi tanulmányi szabadság után 1918 szeptemberétől az olasz fronton küzd a háború végéig. 
Kitüntetései: %, «3», OHj. 

 

Andó Pál

 
t. gyal. — mészáros és hentes, Békéscsaba. 
A világháború kitörésekor rövid kiképzés után az orosz frontra vonult és résztvett a Homonnánál lezajlott és az ezred összes oroszok elleni harcaiban. Az ezreddel együtt az olasz frontra vonult, ahol mindvégig ezredében küzdött. 
Kitüntetései: 
OB, 
OHj. 

 

Dr. Angyal Vilmos

 
t. főorv. — nőorvos és belgyógyász, Bpest. 
1915 június 15-én vonult be a 101. gy. e. pótzlj-hoz Budweisba mint polgári orvos, ahol a pótzlj. üdülő osztályának orvosfőnöke, majd később helyőrségi orvosfőnök. Ugyanezen szolgálatokat látja el Neuhausban is az odahelyezett pótzlj-nál. 1916 júniusában a 6-ik hadosztály egészségügyi intézményénél az előretolt kötözőhelyen előbb mint beosztott, később mint 
vezetőorvos, majd 7 hónap múlva a 111-es tábori kórházban mint osztályvezető-orvos működött. 1917 decemberében jutalomképen a harctérről az Insbruck-i betegfelülvizsgáló és elosztó állomáshoz mint orvost delegálják és itt fejt ki ténykedést az öszszeomlásig. Az összeomlás után egy ideig az 1. h. gy. e.-nél mint leszerelő orvos ténykedik. OTI-orvos, a Stefánia Szövetség anyavédelmi tanácsadója. 
Harctéri szolgálat 18 hónap. 
Kitüntetései: II.o.V.K.j, V.K.e.d.é. 

 

Antal Dénes

 
t. hdgy. — ip. t. isk. igazg., Szeged. 
1912-ben mint póttartalékos vonult be Békéscsabára 2 havi katonai kiképzésre. A háború kitörésekor szept. 20-ig a szerb harctéren küzd, majd később a Doberdo-i fronton. 1915 októberében résztvesz 
II. szerb offenzívában, majd később az olasz harctéren küzd. Belgrádban kórházi ápolás alatt áll, 1916 augusztusában a póttesthez Neuhausba kerül. 1917 jan. 1-ével zászlóssá nevezik ki. Ez év februárjában a Wolhynia-i, augusztusában pedig a Gyimes-i és Ojtoz-i szorosokban harcol. November 10-én, mint létszámfelettit Neuhausba küldik, onnan Fuzinébe a géppuskástanfolyamra. 1918 január 1-ével hadnaggyá lép elő. Júniusban az ezredhez kerül az olasz hadszintérre. 
Harctéri szolgálata: 39 hónap. 
Kitüntetései: 02., 
OB,
 igi, OH. 

 

Aradi Elemér

 
t. őrm. — kereskedő, Orosháza. 
1908—1911-ig és a Balkán mozgósítás idején 6 hónapig teljesített tényleges katonai szolgálatot a 101. gy. e.-nél, 
Wienben. 
A mozgósításkor Békéscsabára vonult be. Később a 17-ik hadosztály vezérkari főnökségénél teljesített irodai szolgálatot a szerb, orosz és olasz harctéren a háború egész tartama alatt. 
Kitüntetései: OHj., ©, 1912/13.e.K., 02., 
OB, 
K.e.é.K, V.é.K. 

Aranyi Mihály

 
t. tzds. — közs. pénztárnok, Gyoma. 
1904—1907-ig a 101. gy. e.-nél teljesített tényleges katonai szolgálatot Békéscsabán. 3 hadgyakorlaton vett részt. A világháború kitörésekor újra bevonult és az orosz harctéren küzdötte végig a háborút. Egyszer könnyebben sebesült. Az összeomláskor mint tizedes szerelt le. 
Kitüntetései: tgi, OHj. 
Sógora: Kiss Mihály a 4-ik honvéd gy. ezrednél szolgált mint szkv. Az orosz harctéren 1914 novemberében eltűnt. 

Antal István

 
t. őrv. — földmíves, Gyoma. 
1915 július 15-én Békéscsabára vonult be a 101. gy. e.-hez háborús katonai szolgálatra. Budweisban nyert kiképzése után az orosz harctérre vezényelték. Később az olasz fronton küzdött, majd újra visszakerült az orosz hadszintérre, ahonnan súlyos sebesüléssel a Szatmárnémeti kórházba szállították. Felépülése után Neuhausban segédszolgálatra osztották be. Résztvett Prágában az egészségügyi altiszti tanfolyamon, de azt betegsége miatt nem végezte el. Utána Aradra, Szentmiklósra, Orsovára került, végül Temesváron érte az összeomlás. Gyomán szerelt le. 25%-os hadirokkant. 
Kitüntetései: 
OB, 
OHj.